Disclaimer

Gebruik van deze Website
FEM self∙care verleent u hierbij toegang tot www.effectiefbijovergangsklachten.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door FEM self∙care en derden zijn aangeleverd. FEM self∙care behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Deze Website wordt bestuurd en beheerd door FEM self∙care, 2612 EH te Delft . De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden en aan alle toepasselijke wetten en reguleringen. Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u zonder enige beperking of zonder enig voorbehoud, de Algemene Voorwaarden.
FEM self∙care behoudt zich het recht voor om, indien ze dit nodig acht, de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen; u wordt bijgevolg aangeraden deze regelmatig te controleren.

De Website is toegankelijk voor het publiek
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend. De Website is niet bedoeld om te worden gebruikt als bron van medisch advies of oordeel. In geen geval mag wat er ook vermeld staat op deze Website gebruikt worden om een medische diagnose te stellen, die enkel kan worden verkregen via het raadplegen van een gekwalificeerde arts.

Inhoud en aansprakelijkheid
Deze Website werd aangemaakt om algemene informatie te verschaffen over overgangsklachten en specifieke informatie over ons overgangsproduct Menoelle®. Het werd ontwikkeld overeenkomstig de internationale reguleringsbeginselen.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FEM self∙care.
Voor de gevolgen van typ- en programmeerfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FEM self∙care en haar licentiegevers.